KofaGO

Általános szerződési feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.kofago.app címen elérhető honlap, illetve a KofaGO alkalmazás használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az oldal által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. (2013. Évi V. törvény) 6. Könyv 5.§ 2. bekezdése szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

I. Üzemeltetői adatok

Cégnév
"D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely4337 Jármi, Arany János köz 49.
Adószám20333869-2-15
Cégjegyzék szám15-06-086873
Cég statisztikai számjele20333869-4631-117-15
Adatvédelmi nyilvántartási számaNAIH-80811/2014.
Szerződés nyelvemagyar
Elektronikus elérhetőség[email protected]
Telefonos elérhetőség+36 20 369 0352‬
Számlaszám10700402-45324002-50100002 (CIB Bank Zrt.)
Kibocsájtó cégbíróságNyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Nyíregyháza, Toldi u. 1, 4400
Központi telefonszám: +36 42 524 001

II. Jogszabályi háttér

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, továbbá a jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett alkalmazásba, weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, illetve az alkalmazásnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal és a KofaGO alkalmazás tartalmának megtekintésére. 
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a kofago.app, valamint a KofaGO alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon és az alkalmazásban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ez alól a weboldalon található tartalmak hivatkozással és pontos forrásmegjelöléssel történő felhasználása kivételt képez.

III. Általános rendelkezések 

 1. A Szolgáltatás használatának, igénybevételének megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az KofaGO és kofago.app weboldal bármely tartalmi elemét, bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kofago.app tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

IV. Megrendelhető szolgáltatások köre

 • eladó: háztáji és kézműves termékek, valamint szolgáltatások elérhetővé tétele
 • vevő: háztáji és kézműves termékek, valamint szolgáltatások automatizál és manuális keresése lokáció alapján

V. Szolgáltatás igénylésével és megvásárlásával kapcsolatos információk

 • a KofaGo alkalmazás letöltése (a Google Play Store-ból vagy Apple App Store-ból)
 • az alkalmazásban történő regisztrálást követően Felhasználói fiók létrehozása (,,eladói fiók” vagy ,,vevői fiók”)
 • 3 darab háztáji és kézműves termék felvitel, valamint 2 darab ,,figyelés” beállítás ingyenes a regisztrált Felhasználónak
 • prémium előfizetés megvásárlására lehetőség van a korlátlan termék feltöltés és figyelés érdekében (a Google Play Store-ból vagy Apple App Store-ból)

VI. Regisztráció

 1. Az alkalmazás felületén az ott feltüntetett ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó személyes adatainak megadását követően regisztrálhatja magát az alkalmazásba, ezzel felhasználói fiókot létrehozva.
 2. A regisztrációhoz szükséges adatok a következők:
 • Név
 • Email cím
 • Jelszó
 • Nyelv

3. A regisztrációt követően a Felhasználónak lehetősége van helyzetének meghatározásához szükséges ,,lokáció bekapcsolás” funció használatára. Ez elősegíti a keresésben megadott paramétereknek megfelelő találatok leszűkítését.

VIII. A megrendelt szolgáltatás ellenértékének, díjának fizetési módja

A Felhasználó 3 darab termék felvitel és 2 darab figyelés ingyenes beállítására jogosult a KofaGO alkalmazásba történő regisztrációt követően. Prémium előfizetésre is lehetőség van a korlátlan feltöltés és keresés használatához, amelyet a a Google Play Store-on vagy Apple App Store-on keresztül lehet megvásárolni. A KofaGo alkalmazást használó Felhasználók között létrejött szerződéses kapcsolatokra a továbbiakban a 2013. évi V. tv. (Ptk)- ban   adás-vételi szerződésekre meghatározott jogszabályi előírások az irányadók. A felek (eladó-vevő) az egyedi szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, az abban meghatározott határidőben és módon kötelesek a vállalt kötelezettségüket teljesíteni. 

IX. Szolgáltatás megtagadása

 1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
 2. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

X. Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a KofaGO alkalmazás és a kofago.app weboldal bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint az alkalmazás terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a KofaGO alkalmazás és a kofago.app weboldal, szerzői jogi műnek minősül, tilos a KofaGO alkalmazás és a kofago.app weboldal felületén található tartalmak vagy azok bármely elemének letöltése (többszörözése) vagy egyéb más módon való felhasználása - a hivatkozás kivételével -, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kizárólagos írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain nevére, valamint az internetes reklámfelületeire. A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság -által nyújtott szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

XI. A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság KofaGO alkalmazásaáltal nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségi kérdések  

 1. A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság az Ekertv.-ben foglaltaknak megfelelően eleget tesz eltávolítási és értesítési kötelezettségeinek, amennyiben az Ügyfélhez köthető információ akaratán kívül nyilvánosságra jut és ez az információ az Ügyfél Elkertv. 13 §-ban foglalt jogát sérti. Továbbá a "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság a bírósági vagy hatósági megkereséseknek a törvényben meghatározott határidőn belül eleget tesz.  
 2. A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság nem vállal felelősséget az Ügyfél által megadott adatok hibájából, hiányosságából és/vagy pontatlanságából, illetve az alkalmazás használatát megelőző regisztráció során megadott adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért vagy kárért.

XII. Panaszok intézése

A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Üzemeltető) a KofaGO alkalmazásban található probléma jelentése funkción, valamint az Üzemeltetői adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül, értesül az alkalmazást használó regisztrált Felhasználók által észlelt és továbbított hibákról, panaszokról. Az Üzemeltető az érintett által megtett panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az Üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az Üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 25 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az Üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az Üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

XIII. Adatkezelés

 1. A "D.LANDAU" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Üzemeltető) az alkalmazás használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelő által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ez esetben az Üzemeltető az érintettöl előzetes engedélyt kér adatainak továbbítására harmadik személy számára. Hírlevélre kizárólag az érintett egyértelmű és határozott hozzájárulását követően lehetséges a feliratkozás. 
 2. Az alkalmazás használata folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Az alkalmazás használata során rögzített adatokat az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel. Az alkalmazás használata, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli. Leiratkozás kérhető az Üzemeltetői adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

Az alkalmazás használatának megkezdését, valamint a regisztrációt követően a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata és ÁSZF-je a weboldalon és az alkalmazás kezdő felületén érhető el.

Kiállitotta a BITJOG Kft. a hatàlyos jogszabályoknak megfelelően.

Kiállitás dátuma: 2018. május 31.